کدام مطلب را بیشتر دوست دارید؟
(32.16%) 46
برنامه های ایترنتی
(7.692%) 11
برنامه های امنیتی
(36.36%) 52
برنامه های کاربردی
(23.77%) 34
سایر موارد

تعداد شرکت کنندگان : 143